Aktuálne kurzy

Slovenská asociácia jogy

SAJ je profesionálne združenie jogových organizácií. Členom sa môže stať každá jogová organizácia, ktorá je úradne registrovaná a stotožňuje sa s cieľmi SAJ. Výhody členstva: Európska dimenzia jogy v rámci Európskej únie jogy, možnosť si dať školiť cvičiteľov/učiteľov podľa dvojakreditovaného tréningového programu, platnosť EUY učiteľstva v krajinách EU, možnosť vychovávať si lektorov cez programy SAJ, zúčastňovať sa aktivít SAJ. Medzi povinnosti členov platí riadiť sa súhlasne so štatútom a organizačným poriadkom SAJ, hradiť členské a informovať SAJ o svojich jogových aktivitách, resp. zasielať SAJ výročnú správu. Poslanie SAJ je podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning. Aktivity SAJ smerujú k zlepšeniu chápania jogy a k zlepšeniu fyzického, mentálneho a duševného zdravia ľudí každej vekovej kategórie. SAJ napomáha integrácii rôznych smerov jogy, vychováva učiteľov jogy a chráni záujmy svojich členských organizácii. Aktivity SAJ a jej členských organizácii umožňujú prístup k informáciám o joge a k jogovému tréningu pre každého záujemcu.